ÍndexPauenreraavançarAtenció als menors immigrants no acompanyats a Catalunya, L'. Anàlisi de la realitat i propostes d'activitats.
COMAS, MARTA (Coord.)

Ed. Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2001.
Col. Finestra Oberta, núm. 19,
Pàgines 207. català. Llibre. Informació. gratuït EurosDestinataris: Adults, ONG, moviments socials, Educadors en general.

Contingut: Aquesta publicació és el fruit d'un seminari de treball promogut per la Fundació Jaume Bofill amb l'objectiu d'analitzar el fenòmen dels menors immigrants no acompanyats que malviuen pels carrers de Barcelona i altres ciutats de l'entorn, i reflexionar sobre les actuacions que s'estan duent a terme.La publicació consta de tres parts:1)en la primera es descriu el fenòmen amb tota la seva complexitat; 2)en la segona, els professionals de les diverses entitats (un total de 13)descriuen el servei que ofereixen a aquests menors i la seva funció dins el circuit d'atenció que s'ha establert; 3)la tercera part fa una revisió crítica de les actuacions i aporta un seguit de propostes que poden orientar l'acció. Els autors han volgut posar una atenció especial en desmentir la idea que són nois de carrer "amb els que no hi ha res a fer", destacant que en les seves ciutats originaries (la majoria del nord del Marroc) no són nens desemparats, i que aqui la falta de recursos educatius per a garantir un accés ràpid i adequat al circuit, és el que els aboca cap a una situació de marginalitat extrema.

Descriptors: menors/atenció a la infància/educació social.

Índex: 1. Quan els menors immigrants es fan visibles als carrers de Barcelona
1.1.Descripció del fenomen
1.2.Altres col.lectius propers
1.3. El paper de la comunitat
1.4. Marc legal
1.5. L'emergència social: cronologia de les primeres actuacions
2. Recursos i serveis per atendre'ls
2.1.Equips de detecció i diagnòstic: l'atenció al carrer
2.2.Centres Oberts: una resposta plena d'interrogants
2.3.SETEMI:Servei d'equip tècnic especialitzat
2.4.Centre d'Emergències Lledoners
2.5.Els Centres d'Acollida
2.6.Els Centres Residencials d'Acció Educativa: el cas de LL.Betania
2.7.El Centre d'Estada Limitada Al-Qàntara
2.8.SAAEMI: actuar des de l'acompanyament
2.9. Servei d'Acolliments Familiars per a menors magribins
2.10. Projectes de l'Associació Ibn-Batuta per a menors
2.11. Pla Interdepartamental per a Majors de 18 anys ex-tutelats
2.12. ADAM: una resposta per a joves immigrants majors de 18 anys
3. Consideracions que poden orientar les actuacions

Ubicació: Publicació gratuïta que es pot sol.licitar a:
Fundació Jaume Bofill c/Provença 324 08037 Barcelona
www.fbofill.org

678