Activitat 2. L’aigua que consumim

L’aigua ens pot semblar una substància molt corrent i comuna, doncs l’utilitzem múltiples vegades al dia, encara que no en siguem conscients. A molts ens pot resultar difícil imaginar un dia sense aigua, tot i que segur que tampoc mai hem provat de fer-ho. A continuació es proposa una dinàmica en la que es treballa l’estalvi en el consum domèstic d’aigua al mateix temps que dóna peu a reflexionar sobre les diferents visions de gestió d’un recurs com aquest.

Objectius:
Veure les diferències que provoca en la gestió de l’aigua concebre-la com un recurs il·limitat (gestió de l’oferta) o limitat (gestió de la demanda).
Potenciar la creativitat, de trobar mecanismes o recursos per a l’estalvi l’aigua.
Durada: 1 hora i 1/2 aproximadament.


Desenvolupament:

Per realitzar l’activitat s’utilitzarà un llistat de volums d’aigua consumits en les diferents activitats domèstiques d’una casa tipus (annex 1)
Es dividirà la classe en quatre grups i se’ls plantejarà diferents situacions, en totes elles es partirà d’una casa amb quatre habitants:

Situació 1: hauran de fer un recompte dels litres d’aigua (aprox.) que es consumeix diàriament, essent el més realista possible, pensant en les activitats que ells mateixos fan a casa seva. Es demanarà que elaborin un llistat de totes les activitats diàries en que es consumeix aigua (caldrà que detallin aquestes activitats: ex. Per rentar-se es dutxen o es banyen?, com renten els plats..) i que intentin fer una estimació dels litres consumits per activitat. Finalment se’ls facilitarà un altre llistat amb l’equivalència real de litres per tal que facin el recompte real i la comparació amb el consum que ells havien estimat.

Situació 2: partint d’un consum determinat (ex. 1000 litres/dia) hauran de reduir el consum d’aigua el màxim que puguin, hauran de decidir en què estalvien aigua i de quina manera. (No tindran cap quantitat especificada sinó que hauran d’intentar reduir al màxim) Aquest grup treballarà des d’un inici amb el llistat de les equivalències de litres.

Situació 3: es plantejarà una restricció de la quantitat d’aigua abastada. És a dir, disposaran d’un volum d’aigua determinat i hauran de distribuir-la segons més els convingui. (cal marcar la quantitat de litres que disposen: ex. 300 litres) Aquest grup també treballarà des d’un inici amb el llistat de les equivalències de litres.

Situació 4: es plantejarà una restricció molt estricta de la quantitat d’aigua abastada. Gairebé només disposaran del volum d’aigua necessari per beure i cuinar. Hauran de decidir què fan amb la resta d’activitats que es fan a la casa i on es consumeix aigua i de quina manera les fan (cal marcar la quantitat de litres que disposen: ex. 20 litres)

Finalment amb les dades de consum que n’hagin resultat, per a cada una de les situacions, es pot posar sobre la taula tot un seguit de temes per entrar en debat.

Algunes qüestions que poden donar peu a reflexió:
En la situació 1 s’ha aproximat el consum estimat al consum real d’aigua?
En la situació 2 s’ha estalviat el màxim d’aigua que es podia o potser l’estalvi hagués pogut ésser major?
Quina diferència hi ha entre els consums de les diferents situacions? Què creus que és el que ha determinat que la gestió de l’aigua hagi estat diferent en una casa i en una altre?
Creus que poden representar diferències en els consums reals de diferents cases (d’arreu del món)?
Creus que en la situació 4 és impossible realitzar cap altre activitat que no sigui menjar o cuinar? Com heu solucionat la manca d’aigua?