Activitat 3. L’aigua que ens arriba...

Objectius:
Conèixer, aproximar-se i implicar-se, com a usuaris, a la gestió dels recursos hídrics.
Adonar-se de tot l’entramat d’infrastructures i d’agents implicats només en el subministrament de l’aigua.
Durada: Aquesta activitat no té una durada determinada, al ser un treball de recerca estarà subjecte a la planificació tant del mestre com dels alumnes, així com al seu grau d’implicació.

Desenvolupament:

Primera part:

Es proposa fer un treball de recerca d’informació del camí que realitza l’aigua que es consumeix en el centre des que és captada fins que arriba a aquest, així com de la xarxa d’abastament. La idea és que es treballi per grups i cada grup s’encarregui de cercar les dades sobre un aspecte determinat:
La captació: l’aigua és capta al mateix municipi o fóra d’aquest? D’on es capta: riu, aqüífer, aigua de pluja...? Com es fa aquesta captació: amb embassaments, amb pous, amb dipòsits...? quina és la qualitat de l’aigua captada?
El transport: quina distància ha de recórrer l’aigua fins a arribar al centre? Com es fa aquest transport? Es sotmet l’aigua a algun procés químic o físic durant el transport: es potabilitza, s’emmagatzema en algun dipòsit,...?
El consum dins el centre i el cost d’aquest consum: per mitjà d’una factura de l’aigua es farà un anàlisi del consum mensual de l’aigua i dels costos tant de la pròpia aigua com dels derivats de la gestió d’aquesta aigua. (per treballar aquest aspecte obtindreu més detalls a la mateixa web d’Edualter a www.edualter.org/material/aigua/factures.htm)
El servei: Qui s’encarrega de realitzar la captació d’aigua i el seu transport fins al centre: és l’Ajuntament, una empresa pública, una empresa privada, varies...? A qui pertany cada una de les infrastructures creades per a tal efecte? Com es financien aquestes infrastructures?

Finalment cada grup farà una breu exposició del resultat de la seva cerca, malgrat durant el procés hi hagi hagut intercanvi d’informació o s’hagi treballat algun aspecte conjuntament. Fóra interessant que finalment aquesta exposició quedés exposada al mateix centre, donat que el tema pot ésser d’interès general.

Segona part:

Una segona fase del treball pot consistir en elaborar, per grups, una idea-proposta de modificació del sistema de gestió d’aquesta aigua per tal d’introduir una millora, ja sigui en la vessant econòmica, ambiental, tecnològica, etc...”Què canviaríeu de tot aquest procés de captació, transport i consum d’aigua? Exposeu els vostres arguments i elaboreu una proposta alternativa”