Articles de premsa

A continuació es proposen quatre articles, publicats a El Periódico, El Punt i El País per poder treballar el tema de la privatització de l’aigua i les diferències existents en l’accessibilitat d’aquest recurs. Es pot fer per grups de manera que cada un d’ells analitzi una de les notícies, però és important finalment posar-ho en comú per contrastar la informació de cada una d’elles i entrar en debat per reflexionar sobre diversos aspectes que se'n deriven. De cada un dels articles us proposem una sèrie de qüestions guia per aquest anàlisis, a algunes d’aquestes qüestions no s’hi trobarà resposta en el mateix article essent aquest només una excusa per a iniciar la reflexió i realitzar posteriorment un treball més profund.

Objectius:
Percebre les causes i els efectes del procés de privatització de l’aigua.
Desenvolupar una actitud crítica i d’anàlisis vers les desigualtats existents en l’accés als recursos hídrics.
Durada: Aproximadament 2 hores.


1. El consum mundial d’aigua mineral es duplica en 8 anys
. (Consum per càpita)
On es consumeix la major part d’aigua embotellada? Per què creus que déu ser així?
Quines són les raons per les quals es beu aigua embotellada en comptes de l’aixeta? Creus que hi ha alternatives?
Quina relació de preu hi ha entre l’aigua d’ampolla i la d’aixeta? A què creus que es deu aquesta diferència?
A nivell ecològic què implica aquest augment de consum d’aigua embotellada? Creus que és sostenible?

2. La majoria d’hospitals catalans no donen aigua als pacients durant els àpats
Què creus que vol dir que “l’aigua també s’ha convertit en un bé escàs en determinats hospitals públics”?
És un dret de l’usuari rebre aigua embotellada en un hospital? Creus que ho ha de ser?
Quina quantitat de diners es calcula que costarà a l'hospital de Bellvitge el subministrament d'aigua embotellada per a l'any 2007? D'on creus que surten aquests diners?
És perjudicial per als malalts beure aigua de l’aixeta? Quines diferències creus que hi ha entre una aigua embotellada i una de l’aixeta?

3. En Kenia el agua és más cara que la Coca-Cola
És Kenia un país amb poca aigua?
Quantes persones es calcula que no tenen accés a l’aigua? Quins han estat els objectius principals de l’AMECE en el parlament Europeu?
Té un únic preu l’aigua? Per què creus que és així?
Creus que hi ha alguna raó per la qual l’aigua sigui més cara que la Coca-cola? Quina?

4. El agua potable ya es una necesidad mundial crucial.
Són els països que disposen de menys aigua els que tenen més dificultat per accedir-hi?
Quines són les raons que s’exposen per les quals hi ha milions de persones sense accés a l’aigua?