ELS SISTEMES PRODUCTIUS:
AUGMENTAR EL CONSUM... I LA QUALITAT?

EL CAS DE LES VAQUES BOGES

El cas de les vaques boges, és un clar exemple dels nous sitemes productius

, ja que varen augmentar el consum però es va veure deteriorada la qualitat. Primer de tot especificarem i resoldrem dubtes entorn a aquesta malaltia, al final a mode de conclusió, es raona una reflexió.

Què és la Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE)? Es tracta d´una malaltia molt desconeguda, però es coneix que esta produïda per una proteïna infecciosa, anomenada prio, que transforma les proteïnes sanes en malaltes, alterant la seva forma. Perquè s'ha anomenat vulgarment " el mal de les vaques boges" ? És una malaltia que afecta el teixit nerviós, produint alteracions en el comportament dels animals. Els símptomes més freqüents són: estats de nerviosisme, un comportament agressiu, retenir-se a travessar obstacles (passar portes, pujar escales,...). També produeix canvis neurològics i en la locomoció, com per exemple: postures anormals del cap, pèrdua de pes i disminució de la producció de llet. Es coneix que és un procés lent i progressiu afectant als animals adults, més grans de trenta mesos, dels dos sexes i preferentment a explotacions lleteres, perquè és on troben els animals més vells.

A quins països s'ha detectat animals malalts? El primer país on es va detectar la malaltia va ser a Anglaterra i després s'ha anat estenen per d'altres països, com poden ser: Irlanda, França, Portugal, Alemanya, Itàlia, Espanya.

Quin ha estat el origen de l'Encefalopatia Espongiforme Bovina
? En aquest moment es coneixen dues hipòtesis per a poder explicar l'origen de la malaltia. La primera hipòtesi, es basa en que a Anglaterra a principis dels anys vuitanta el mètode per a fabricar pinsos era l'ús de les restes d'ovelles. Per aquest motiu, els prions (agents causants del mal ) que infectaven massivament les ovelles deixaran de ser inactives en els pinsos i contaminaran d´una manera massiva als ramats de boví. La segona hipòtesi es fonamenta en la idea que la malaltia es d'origen genètic, una mutació d'un gen que donarà lloc als prions.

Quines parts de l'animal no es poden menjar
? D'una manera general podríem afirmar que no es poden menjar les parts de l'animal que continguin terminacions nervioses. Els teixits amb més risc per a ser consumits són els anomenats Materials Específics de Risc, MER, i són: el cervell, la medul·la òssea, els ulls, la melsa i els intestins.

Es coneix algun altre medi de contagi de la malaltia
? S'ha parlat del possible contagi amb els subproductes o productes procedents del bestiar boví però fins ara es desconeix. Perquè no hi ha cap mètode estandarditzat que permetí detectar els prions en fluids extrets de l'animal en vida, com per exemple: la llet, la sang i la orina. En la donació d'òrgans, el risc és mínim perquè es segueixen uns controls molt rigorosos per a evitar la donació d'òrgans de persones infectades. Aquests mateixos controls també es segueixen per les transfusions de sang. El mecanisme de contagi no es coneix, però el principal mitjà es creu que es el consum d'aliments infectats.

Existeix algun risc per consumir carn vacuna a Espanya
? Els ministeris d'Agricultura i Sanitat ens garanteixen que la carn és segura. També els experts ens asseguren que com més jove sigui l'animal, menys risc existeix per al consumidor.

Actualment, existeix algun tractament
? En aquest moment, no. La malaltia s'ha catalogat com a incurable i mortal per als animals bovins com per als éssers humans. Aquesta malaltia presenta un temps d'incubació molt elevat, estima que pot tardar deu anys en manifestar els símptomes.

Fins al moment, quants casos de persones infectades del "mal de les vaques boges hi ha hagut"
? La malaltia de la BSE per a persones s'anomena: Malaltia de Creutzfeldt - Jakob (ECJ). Fins al dia d'avui, hi ha hagut noranta víctimes a Anglaterra i tres a França. Algunes dates importants a tenir en compte són: 1985 àEs va detectar el primer animal amb Encefalopatia Espongiforme Bovina. 1995: es confirma la primera víctima humana. 1996: a Anglaterra ja es comptabilitzen catorze víctimes de la BSE.

Hi ha, a Espanya, alguna normativa que reguli tota aquesta problemàtica
? A Espanya existeix un Real Decret: RD 3454 / 2000 DEL 22 DE DESEMBRE. En el qual es regula i s'estableix el programa integral de vigilància i control de les Encefalopaties Espongiformes transmissibles dels animals. També s'ha acordat destruir les farines animals i els animals mort en incineradores perquè utilitzen temperatures de 2000 ºC i se sap que els prions es destrueixen a 800 ºC.

Un cop establertes les preguntes i respostes més comuns en aquest cas de les vaques boges, cal dir que l'origen d'arrel d'aquesta problemàtica ha estat un mal ús en l'alimentació de les vaques, la necessitat del productor per augmentar el consum, en detriment de valorar la qualitat, ha comportat riscos per als humans. Si ens situem en el títol del punt: Conflicte alimentació i natura, veiem com la nostra societat tracta els animals en contra de la natura, però encara no està comprovat en la seva certesa que totes les mesures preses contra la natura siguin perjudicials per als humans. Per tant, tampoc podem afirmar que tot allò que apliquem als animals sigui negatiu en nosaltres, caldrà esperar un temps a que els científics ens aportin els resultats, però sí que cal dir que el mal de les vaques boges ha estat perjudicial per als humans.

 ÍNDEX

SEGÜENT