PRESENTACIÓ

Amb aquesta selecció de pel·lícules i les fitxes didàctiques que les acompanyen es pretén facilitar l'ús pedagògic d'una sèrie de films de ficció per a reflexionar i debatre sobre l'origen i la causa del subdesenvolupament en els països del sud. S'utilitza el concepte "nord" i "sud" com una metàfora més comunament acceptada per a referir-se als països "enriquits" i països "empobrits".

Aquest material està dirigit a docents que treballen amb alumnes de 14 a 18 anys amb l'objectiu de facilitar-los una sèrie d'eines que contribueixin, a través del mitjans audiovisuals, a informar, motivar, sensibilitzar i desenvolupar capacitats d'anàlisi i crítica, etc.

Es tracta d'un primer bloc d'una sèrie de materials sobre cinema i desenvolupament. En aquesta primera proposta es posa l'accent en l'anàlisi de la relació nord-sud, entenent que en aquesta relació radica una part molt important de l'origen i la causa del subdesenvolupament actual dels països del sud, sense descartar, per suposat, altres explicacions. En els següents blocs aprofundirem en altres aspectes de la dialèctica entre desenvolupament i subdesenvolupament.

Les causes dels processos de subdesenvolupament dels països del sud són múltiples i complexes, però sens dubte existeixen raons històriques i actuals que tenen que veure amb el tipus de relacions que s'han establert entre els països del nord i els del sud. Des dels temps de la conquesta i la colonització, passant per l'època de l'imperialisme fins a l'actual globalització neoliberal, els països del nord han imposat a través de la violència i la dominació (militar, política, econòmica, cultural) els interessos dels seus grups de poder enfront als interessos i necessitats de desenvolupament de la gran majoria de les poblacions del sud. Per a això han comptat sempre amb la col·laboració de determinats grups i sectors socials dels països del sud que han obtingut benefici d'aquest marc de relacions.

La selecció de pel·lícules que proposem està organitzada a través d'una seqüència històrico-cronològica:

La selecció s'ha elaborat tenint en compte criteris d'adequació al públic al qual va dirigida la proposta didàctica, i d'accessibilitat de les pel·lícules. Es tracta de films tots ells editats en vídeo que poden ser comprats o llogats a les biblioteques o en bons videoclubs.

Cada fitxa didàctica conté la següent informació: fitxa tècnica de la pel·lícula, objectius pedagògics del seu us, claus de treball per al professorat i elements de debat per a discutir la pel·lícula amb l'alumnat després de veure-la.