PRESENTACIÓ

Durant els últims anys s'han produït canvis molt profunds en el món del treball. Les transformacions tan accelerades que s'han donat en les formes d'organitzar el treball, el cicle laboral, les condicions laborals, i un llarg etcètera, marquen també canvis culturals i identitaris molt arrelats. Com ho viuen tot això els joves que s'han d'incorporar avui al mercat laboral? Quines incomprensions i ruptures generacionals s'estan produint entre joves i adults davant la forma d'entendre el treball? Són preguntes que angoixen a molts ensenyants preocupats pel futur dels seus estudiants. Per donar-los-hi resposta es necessita compartir col·lectivament experiències, inquietuds i reflexions d'aquest sector de població que està entrant en el món del treball o que en va posposant la seva difícil incorporació. Amb aquest material el que es pretén es facilitar l'acostament a una reflexió col·lectiva entre professorat i estudiants. Els temes que es tracten són:

La selecció s'ha elaborat tenint en compte criteris d'adequació al públic al qual va adreçada la proposta didàctica, i d'accessibilitat de les pel·lícules. Es tracta de films editats en vídeo o DVD, que poden ser adquirits o llogats en biblioteques o en algun bon videoclub.

A cada fitxa didàctica s'hi pot trobar la següent informació: fitxa tècnica de la pel·lícula, objectius pedagògics del seu ús, claus de treball per al professorat i elements de debat per discutir la pel·lícula amb l'alumnat després del visionat.