LA MAJOR CONCENTRACIÓ DE BIODIVERSITAT DEL MÓN

 

Les selves tropicals concentren la diversitat biològica del planeta, de fet, malgrat cobrir només el 6% de les terres emergents del planeta, contenen més de la meitat de les espècies d'animals i plantes del món. S'ha comparat la desaparició de ¡es selves amb l'incendi d'una enorme biblioteca genètica amb informació no comparable ni repetible en cap altre lloc del món.

"El pitjor que pot passar no és l'esgotament de l'energia, el col·lapse econòmic o l'expansió d'un govern totalitari. Aquestes catàstrofes serien terribles per a I'ésser humà, però es poden reparar en el transcurs d'algunes generacions. L'únic procés en marxa als anys vuitanta i noranta, que necessitaria milions d'anys per ser corregit, és la pèrdua de la diversitat genètica d'espècies a causa de la destrucció dels seus hàbitats naturals".

Edward 0. Wilson, doctor en biologia Universitat de Harvard


«Los bosques tropicales (se refiere a la destrucción de estos bosques) están contribuyendo actualmente al 30% de la acumulación de anhídrido carbónico en la atmósfera global ( ... ). Si añadimos otros gases de invernadero emitidos por la deforestación tropical, como el metano y el óxido nitroso, puede calcularse la contribución de conjunto de la deforestación tropical al calentamiento global en alrededor del 18 ó el 19%, posiblemente más".

Contesta les següents qüestions:


Index

Següent