FITXA 3
Fitxa d'observació sobre agressions
en forma escrita en l'àmbit escolar
Agressions en forma escrita: dibuixos, grafits

  
Núm. 1
Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 5
Núm. 6
Total
%
Nombre de grafits degradants o insults a nens o professors
               
Nombre de grafits degradants o insults a nenes o professores
               
Nombre de dibuixos degradants a nens o professors

               
Nombre de dibuixos degradants a nenes o professores

               
Al.lusions sexuals a nens o professors

               
Al.lusions sexuals a nenes o professores

               
Altres agressions en forma escrita

               
             
Total agressions

   H   


   D   


%

   H   


   D