Propostes al Departament d'Ensenyament

  1. Un pla educatiu bàsic contra la violència, de prevenció i intervenció en l'àmbit educatiu, que proporcioni una resposta coherent i coordinada a aquest problema partint del coneixement de la realitat de cada centre.

  2. Crear espais educatius que impliquin especialment als professors i alumnes nois per promoure un clima de tolerància que normalitzi la percepció de les diferències i puguin desenvolupar fórmules no violentes de resolució de conflictes.

  3. Donar resposta a l'alumnat i al professorat víctimes d'agressions per trencar amb la impunitat i impulsar una intervenció col·lectiva, coordinada, decidida i amb recursos.

  4. Impulsar l'eliminació dels estereotips en la societat, en els mitjans de comunicació, en els llibres de text i en els materials pedagògics.

  5. Proporcionar formació per al professorat en els temes transversals (coeducació, pau, convivència, igualtat...) amb assessorament directe als centres docents.

  6. Promoure orientacions sobre resolució de conflictes a tots els centres de primària i secundària.

  7. Potenciar l'acció tutorial a tots els centres i en tots els nivells amb temps específic i recursos.

  8. Potenciar la creació d'escoles de mares i pares, que serveixin per formar, i no únicament per informar.

  9. Realitzar campanyes de sensibilització social sobre el valor d'educar i de reconeixement de la funció que realitzen tots i totes les professionals de l'educació.


La nostra demanda a l'Administració suposa també l'assumpció de la nostra responsabilitat. En aquest sentit, volem concretar una proposta inicial per a la intervenció educativa. Es tracta de proporcionar instruments bàsics útils, que permetin diagnosticar la situació de cada centre i treballar col·lectivament per resoldre-la.

CCOO entén que és l'hora de l'acció més que no pas de les paraules.



PRINCIPAL