Proposta Metodològica

Perquè el professorat dels centres escolars de Primària i Secundària pugui assumir com un problema les manifestacions d'agressivitat que succeeixen en els diversos espais escolars és imprescindible tenir en compte algunes consideracions prèvies que faciliten la manera d'abordar el problema en tota la seva magnitud educativa. En primer lloc, el professorat ha de ser conscient que la violència és un tema que no tan sols afecta alguns individus, sinó que existeix i entronca amb totes les estructures socials.
D'altra banda, que les manifestacions agressives que tenen lloc en els centres s'han d'abordar des dels centres educatius mateixos.
Per això cal que arribem a consensuar què s'entén per agressions o fins a quin punt les agressions verbals o físiques formen part del llenguatge i el comportament comuns i quotidians de nois i noies. La "naturalització" de l'agressivitat dificulta i emmascara la importància i les conseqüències que tenen les manifestacions agressives entre l'alumnat.
El professorat pot replantejar-se treballar el tema de les agressions en el centre durant un trimestre o un grup escolar. Per això s'ha de constituir un grup de treball en què idealment hi hagi persones de tots els cicles educatius o seminaris.
Les reunions poden ser quinzenals i han de ser coordinades per una persona que formi part del grup de treball.

Les funcions de la persona que coordini seran:
 • dinamitzar el professorat com a protagonista del canvi que es vol aconseguir.
 • cohesionar el grup per mitjà de la investigació i la recollida de dades.
 • estimular el desenvolupament de les capacitats i habilitats del professorat en l'ús de les tècniques simples d'investigació es colar (tècniques d'observació, anàlisi dels resultats, propostes d'intervenció...).
 • accentuar la percepció sobre les actituds i els comportaments agressius de l'alumnat i, en general, sobre les relacions de poder a l'escola o a l'institut.
 • desenvolupar la reflexió sobre la pròpia pràctica.
 • reunir la informació per elaborar un diagnòstic de situació de les relacions agressives i violentes al centre.
Propostes d'actuació

1. Procés de recollida de dades.
Observacions.


En primer lloc, el professorat ha de saber fins quin punt es donen agressions al centre. Per això s'ofereixen unes pautes d'observacions perquè el professorat pugui anotar les agressions físiques, les verbals, les sexuals o les indirectes.
La simple observació en la recollida d'insults, amenaces, cops de peu, empentes, etc. serveix com a procés de conscienciació del professorat i és el primer pas per obtenir un diagnòstic de la situació que, alhora, pot utilitzar-se com a instrument d'avaluació a llarg termini en el procés d'intervenció si comparem els resultats de les primeres observacions i de les finals, un cop s'hagin fet algunes intervencions.2. Procés de reflexió entre el professorat

El professorat, un cop realitzades algunes observacions, pot reflexionar sobre les qüestions següents:

 • On passen més sovint les agressions? Als lavabos, al pati, al passadís, al menjador, al camí de casa, etc.
 • Qui en són les víctimes? Les nenes, els nens, tots igual, etc.
 • Qui són els agressors? Les nenes, els nens, tots igual, etc.
 • Els nens o nenes que són agredits, ho diuen a algú?
 • Fins a quin punt són agredits els nens i les nenes?
 • Amb quina freqüència? Esporàdica, repetitiva, sistemàtica, etc.
 • Fins a quin punt agredeixen ells? I elles?
 • Quines accions s'han dut a terme al centre quan ha hagut agressions?
 • Quins són els tipus d'agressions més freqüents? Les verbals, les físiques, les sexuals, les indirectes...
 • Quin és l'objectiu de l'agressió? Una resposta incidental; un atac a una persona, a un grup més dèbil per raó d'edat, de sexe, de discapacitat, etc.
 • Quina ha estat la seqüència? Agressió, agressió-reacció, una espiral de violència, institucionalitzada, etc.

3. Procés de reflexió amb l'alumnat

Explorar el tema de la violència utilitzant la reflexió amb l'alumnat.

 • Què és la violència?
 • Quines són les causes possibles que la gent usa per agredir altres persones?
 • Com se sent la gent quan agredeix o és agredida?
 • Quins són els efectes en l'alumnat quan agredeix o és agredit?
 • Què passaria a la nostra escola/societat si la violència fos acceptada?
 • Per què hem d'intentar no agredir ningú?
 • Què podem fer per aturar les agressions?
 • Quins problemes/dilemes morals se'ns presenten quan ens enfrontem a manifestacions de violència?4. Propostes d'intervenció

Cada grup de treball ha de fer propostes concretes d'acord amb les observacions realitzades, els resultats obtinguts, el grau de consens dins del claustre, el grup de treball, l'alumnat i les famílies.
Podríem enumerar algunes experiències concretes d'algunes intervencions, però creiem més interessant que cada centre faci les seves pròpies propostes d'intervenció, tot i que considerem que abans de llençar-se a intervenir cal un procés de conscienciació, anàlisi i reflexió entre tots els membres de la comunitat educativa.5. Resultats esperats

El tema de les agressions té conseqüències greus per als individus que les pateixen, per als que les realitzen i per al centre en general. Per això, pensem que cal una intervenció en aquest àmbit. És possible que una vegada realitzada la fase d'exploració i de diagnòstic de la situació, el professorat trobi que li és més fàcil fer front a les situacions agressives següents:

 • els processos d'etiquetatge (les cregudes, els marietes, els babaus, etc.).
 • els processos d'exclusió o discriminacions indirectes (la soledat d'alguns alumnes).
 • els processos d'agressivitat física entre els nois (a vegades els nois agredeixen per demostrar la seva masculinitat al grup-classe).
 • els processos d'agressivitat verbal més freqüents entre les noies com a resposta a insults o amenaces físiques. Així mateix, s'adonaran de la necessitat de:
 • reclamar més recursos pedagògics per educar l'alumnat per poder afrontar qualsevol tipus de discriminació, agressió o exclusió.
 • reclamar més recursos pedagògics per al professorat sobre com resoldre conflictes interpersonals i poder formular respostes coherents davant de situacions d'agressivitat escolar.
La situació del professorat és de total indefensió davant de situacions que succeeixen als centres i davant les quals no té ni instruments metodològics ni recursos humans, ni materials, que li proporcionin diverses formes d'intervenció.
Què es pot fer davant de situacions en què l'alumnat se sent humiliat? I davant de situacions de baixa autoestima, de rendiments acadèmics baixos, o d'individus o grups aïllats?
Aquesta proposta d'exploració i intervenció potser ajudarà a iniciar un treball d'anàlisi i reflexió un cop realitzades algunes observacions que proposem per al professorat.


Selecció de materials

Per a la fase d'exploració i de diagnòstic de cada centre, hem seleccionat quatre fitxes:

 • fitxa d'observació sobre agressions verbals en l'àmbit escolar per al professorat.
 • fitxa per al professorat d'observació sobre agressions físiques en l'àmbit escolar.
 • fitxa d'observació per al professorat sobre agressions en forma escrita (dibuixos, grafits a les taules, passadissos, lavabos, llibretes...)
 • fitxa de detecció de l'impacte de l'agressivitat.

PRINCIPAL