QUINES SÓN LES FONTS INFORMATIVES?

Activitat 1: "Fer de periodistes al carrer,
recollim l'opinió de la gent"


Objectiu

Recollir i contrastar informació sobre algun fet vinculat al tema de la immigració al carrer.


Descripció de l'activitat

Aquesta activitat es realitza en dos fases diferenciades, que depenent del temps que es tingui poden donar lloc a fer dos sessions per separat.

1ª Fase: Preparació de l'entrevista i elecció dels entrevistats.

  1. Formar grups de 4 membres cadascun.
  2. Cada grup ha de redactar el contingut de l'entrevista i farà un llistat dels perfils possibles d'entrevistats (vincle, veure quadre a baix). L'entrevista no tindrà mes de 10 preguntes.

  3. En funció de la grandària del grup es pot demanar que es facin les entrevistes en parella o be que es faci una per cada membre del grup.

2ª Fase: Realització de l'entrevista.

  1. Per a la sessió següent els diferents grups han d'haver realitzat les entrevistes i portaran un llistat de possibles anècdotes i/o dificultats que hagin pogut trobar alhora de posar-les en comú a la resta de la classe.

  2. Si no es disposa de temps suficient o de la possibilitat de fer les entrevistes al carrer, es pot convidar a persones que s'ajustin als perfils definits, per a què vinguin a l'aula. Si aquest és el cas, cada grup escollirà un membre per a què realitzi l'entrevista a la persona convidada i després es redactarà com noticia en grup.

Recursos

Fitxa per omplir el perfil de l'entrevistat

Duració

2 sessions de classe d' una hora cada una amb una setmana d' interval.

 

PERFIL

Sexe

 

 

Edat

 

 

Professió

 

 

A l'atzar o escollit

 

 

 

 

Conegut o desconegut

 

 

 

 

Estudis

 

 

 

 

Tornar a l' Índex d' Activitats
Següent Activitat