TERCERA PART: COM INFLUEIXEN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LES NOSTRES OPINIONS?

Activitat 1: Seguint la noticia

 

Objectiu

Reconèixer com influeix en les nostres opinions la informació que surt en els mitjans de comunicació sobre immigració.


Descripció de l'activitat

L'activitat es realitzarà en dos fases:

  • 1ª Fase: treball de seguiment de noticies. La classe es dividirà en grups de 5 persones. Cada grup escollirà un canal de televisió, un periòdic o una ràdio. Durant tota una setmana els alumnes realitzaran un seguiment de les noticies que es publiquin sobre immigració en el mitjà de comunicació que els correspongui, segons el grup del que formin part.

  • 2ª Fase: treball de posta en comú i reflexió. Al final de la setmana es realitzarà el treball en l'aula: cada grup es reunirà per posar en comú la informació recopilada per cadascun dels seus membres, i analitzar les diferents versions dels fets recollides a partir del treball realitzat amb l'ajut de la pauta d'observació (veure recursos).Finalment es farà una posta en comú del treball realitzat, en la que s'exposaran les opinions que cada grup s'hagi format sobre el tema de la immigració, a partir de la informació obtinguda dels diferents mitjans de comunicació. També s'analitzaran les diferències entre els mitjans de comunicació consultats: cada grup explicarà amb quin mitjà ha treballat i valorarà el tipus de cobertura periodística realitzada del tema de la immigració en termes del llenguatge utilitzat, les fonts d'informació, els temes que tracten, el tipus d'enfoc i els recursos gràfics utilitzats.


Recursos

Pauta d'observació dels mitjans que inclou els següents elements: llenguatge utilitzat, diversitat de fonts, temàtiques tractades, tipus d'enfoc utilitzat i recursos gràfics utilitzats.


Duraciσ

5 dies de la setmana per realitzar el treball de seguiment del mitjà informatiu a través de la pauta i una sessió d'una hora pel treball en grup i la posta en comú.


 

PAUTA D' OBSERVACIΣ DELS MEDIS

Medi:
Programa o Secciσ:
Horari (si és TV o Radio)
Llenguatge emprat Temàtiques Tractades Diversitat de fonts Recursos gràfics emprats
1er Dνa        
2on Dνa        

3er Dνa

 

       
4art Dνa        
5è Dνa        


ALTRES OBSERVACIONS:

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————