OBJECTIUS PEDAGÒGICS

Objectius comuns

 • Crear un clima de seguretat, estima i confiança
 • Analitzar amb els nois i noies la construcció social identitària que promou el sistema sexe/gènere i els seus efectes en la vida de les persones
 • Qüestionar els valors limitadors  dels models de sexe/gènere tradicionals i els preus que comporta assumir-los.
 • Proposar recursos que permetin compartir actituds i comportaments alternatius i noviolents des de la seva pròpia experiència i d’acord amb les seves necessitats.
 • Crear un espai mixt, basat en el diàleg intergenèric, on es puguin flexibilitzar els rols de gènere tradicionals i assajar-ne alternatives.
 • Desenvolupar pràctiques assertives per a unes relacions afectivo-sexuals més satisfactòries i saludables.

 

Objectius específics per al treball amb noies

 • Fomentar processos individuals que les duguin a l’autoconeixement i incrementin la seva autoestima.
 • Qüestionar els mites en torn a les relacions afectives i sexuals.
 • Facilitar estratègies que possibilitin a les participants apoderar-se en els diferents àmbits de la seva vida.

 

Objectius específics per als nois

 • Fomentar l’empatia i qüestionar les actituds de competitivitat i rivalitat.
 • Aprendre a identificar i reconèixer les seves emocions (procés d’alfabetització emocional)
 • Experimentar formes de complicitat masculina basades en la cooperació i no per oposició a les noies.
 • Reconèixer les bases de poder i influència relacionades amb la violència dels homes.
 • Visibilitzar els preus que paguen els homes per preservar determinats privilegis.
 • Fomentar canvis actitudinals en l’àmbit de la sexualitat masculina.


Cadascuna de les sessions que integren aquesta guia comparteixen aquests objectius i a la vegada seran reforçades amb alguns objectius específics.