ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

Aquesta guia didàctica està pensada per tal que el professorat la faci servir en els diferents àmbits flexibles del procés educatiu, ja siguin tutories amb el grup classe, processos d’acollida a l’inici del curs, a través de la programació d’educació per a la ciutadania o qualsevol altre espai formal o no formal que considerin oportú.

Les sessions i activitats que proposem presenten un ordre que pot facilitar l’assoliment dels objectius plantejats, si bé fóra bo que s’avancés en forma d’espiral, és a dir, repetint el mateix missatge i objectius a totes les sessions, però aprofundint, matisant i guanyant cada vegada més complexitat, sempre atenent a les necessitats del grup classe.

Alguns dels principis metodològics sobre els que ens hem regit a l’hora d’elaborar aquesta guia són els següents:

  • La importància de partir de la realitat del propi grup: de la seva experiència individual i col·lectiva, dels seus interessos i necessitats, de la seva cultura, coneixement, valors i codis preestablerts. És necessari reconèixer aquesta experiència i convertir-la en una eina potencial de canvi.

  • La necessitat de fomentar la provenció: resultarà imprescindible desenvolupar eines, estratègies i habilitats que els permetin afrontar els conflictes abans que arribin les situacions de crisi. Es tracta d’establir un marc de seguretat i referència en el qual poder parlar sense por i avançar en el coneixement, l’estima, la confiança, les eines comunicatives i els processos educatius basats en les relacions cooperatives.

  • Un enfocament socioafectiu i sociocrític: si bé des d’un punt de vista patriarcal els homes hem  gaudit de força privilegis, no és menys cert que des d’un punt de vista afectiu i relacional també hem viscut el fracàs d’aquest model. És per aquest motiu que les activitats que plantegem fugen de l’aprenentatge exclusivament cognitiu - intel·lectual (el clàssic, analitza, reflexiona, argumenta) per endinsar-se en el terreny de les experiències vivencials en primera persona. Un enfocament que després ens permeti avaluar com ens hem sentit i establir connexions amb l'entorn més immediat. D’altra banda, resulta clau desenvolupar un esperit crític. Entendre que la cultura de l’esforç també suposa aprendre que els drets no els regalen i que cal lluitar per aconseguir-los. Fer una lectura crítica de nosaltres i el nostre entorn suposa també aprendre a desobeir (res més oportú davant els mandats dels models de gènere tradicionals) argumentant perquè es desobeeix, assumint les conseqüències i plantejant alternatives.

  • El procés artístic com a motor del canvi: si dèiem que l’aprenentatge cognitiu - intel·lectual fomenta la linealitat, la possibilitat de recuperar el nostre sentit artístic, el que tots i totes portem dins, ens obre les portes a la transformació des del descobriment del poder noviolent de l’acte creatiu. Si els mandats tradicionals de la construcció de gènere ens volen portar d’A a B, la creativitat i la imaginació ens poden dur allà on nosaltres vulguem. Així experimentarem amb activitats que posen en joc les nostres habilitats plàstiques, teatrals, o audiovisuals.

  • El treball per focus: cada una de les sessions de treball tindrà ben delimitada la seva intenció. Al mateix temps, inevitablement, en el desenvolupament de les sessions aniran apareixent temes i inquietuds d'altres sessions. És, per tant, necessari mantenir una actitud flexible i al mateix temps enfocada. Per fer-ho, és fonamental que l'educadora tingui present tots els temes que es tractaran i la seqüència que seguirà des de la primera sessió i, alhora, que no perdi de vista la intenció específica de cada sessió.

  • Conducció de les sessions: Aquesta guia està pensada per ser aplicada des del professorat, en les hores que disposi amb l'alumnat (tutories, ciutadania, ètica, crèdits, etc) i de forma coordinada amb el centre. Nosaltres recomanem que les sessions segregades les condueixi un professor home, en el cas del grup de nois, i una professora dona en el cas del grup de noies.

No obstant, hem fet servir el terme “educador/a” en la guia, perquè pensem que en altres àmbits d'educació no formal on es faci un treball continuat amb un grup de nois i noies, també poden ser aplicades les activitats.