ACTIVITAT 5: CONCEPTES FONAMENTALS.
QUÈ ÉS EL GENOCIDI?


L'acusació presentada per Rigoberta Menchú denuncia que a Guatemala es va produir el delicte de genocidi fonamentant-se en l'argumentació de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que deia: "Con gran consternación, la CEH concluye que, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya. (…) La estrategia contrainsurgente no sólo dio lugar a la violación de los derechos humanos esenciales, sino a que la ejecución de dichos crímenes se realizara mediante actos crueles cuyo arquetipo son las masacres. En la mayoría de las masacres se han evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas".

Per la seva banda l'Article II de la Convenció per a la Prevenció i Sanció del Delicte de Genocidi, adoptat per l'Assemblea General de Nacions Unides el 9 de desembre de 1948 diu: "S'entén per genocidi qualsevol dels actes mencionats a continuació perpetrats amb la intencionalitat de destruir, total o parcialment, a un grup nacional, ètnic, racial o religiós:
  1. Matança de membres del grup;

  2. Lesió greu a la integritat física o mental dels membres del grup;

  3. Sotmetiment intencional de grup a condicions d'existència que hagin de comportar la seva destrucció física, total o parcial;

  4. Mesures destinades a impedir els naixements dins del grup;

  5. Trasllat per la força d'infants del grup a un altre grup".

D'aquesta manera es considerarà que es dóna un delicte de genocidi quan existeixi intencionalitat en perpetuació d'aquests actes i quan, com a mínim, s'hagi comès un dels cinc actes citats.

A partir d'aquests elements compara el cas de Guatemala amb altres exemples històrics de genocidi, com el sofert pels pobles indígenes d'Amèrica durant la conquesta i la colonització; el comès a l'Alemanya nazi o durant les dictadures militars recents a Argentina i Xile. Assenyala els punts de connexió entre aquests casos.