LA INTERCULTURALITAT A TRAVÉS DELS MITJANS AUDIOVISUALS

Castellano

El conjunt de films seleccionats tracten diferents aspectes de la relació entre cultures. Temes com el racisme, la intolerància, la marginació, o la discriminació apareixen concretats en la trama argumental de les diverses pel.lícules.

La nostra proposta és oferir unes pautes d'anàlisi per a determinar el sentit de les històries que es relaten i, per tant, valorar la perspectiva que ens ofereixen en relació al tema tractat.

Considerem important realitzar aquesta reflexió a partir del cinema per la seva intervenció en la configuració de les mentalitats. A partir d'un seguit de recursos i estratègies, el cinema actua com a referent silenciós de la nostra experiència i com a tal provoca un "efecte de mirall" al presentar-se com a "reflex" de la realitat de les coses.

Gràcies a la seducció de les imatges assimilem fàcilment com a propis els criteris d'interpretació que suposa sempre qualsevol forma de representació, sobretot en el cas del cinema o d'un determinat tipus de cinema que busca aquesta simbiosi amb l'espectador i l'espectadora. Els mecanismes d'identificació i la sobrevaloració que els propis mecanismes espectaculars donen a les coses mostrades facilita aquesta indiferenciació entre la realitat viscuda i la seva representació.

ESTRUCTURA DELS MATERIALS

Els dossiers de treball inclouen en un primer bloc una fitxa tècnica i una sinopsi de la pel.lícula, una presentació general dels objectius a assolir, dels procediments a seguir i de les actituds a potenciar.

En el següent apartat, la guia didàctica, comentem els aspectes més rellevants de la pel.lícula proposada com a marc de referència per aplicar les orientacions anteriors.

Finalment, en l'última part formulem una proposta d'activitats generals adreçada al professorat, i elaborem un qüestionari com a fitxa de treball per a l'alumnat.

El criteri general de la nostra proposta respon a la necessitat de saber interrogar adequadament la pel.lícula per a valorar el tipus d'informació que ens dóna i per a determinar el punt de vista que adopta davant els problemes tractats.

Entenem que la formulació d'aquestes preguntes i per tant, la possible informació que podem extreure com a material d'anàlisi, depen, en gran part, del grau de coneixement dels mecanismes propis del cinema com a procés de significació i comunicació.

Per aquest motiu, en les nostres orientacions de treball, donem especial rellevància als aspectes figuratius i narratius que s'utilitzen en cada pel.lícula per explicar una història. El que transmeten les imatges és el resultat d'un determinat ús dels signes visuals i sonors que s'organitzen a partir d'una estructura narrativa concreta. La composició dels elements que intervenen en les imatges o la distància de la càmera respecte a les coses representades són els elements que donen significació a les coses que s'ens mostra, de la mateixa manera que l'organització dels diferents plans o seqüències dóna un sentit determinat a la història que es relata. Tots aquests aspectes no són simplement la forma que adopta una història sinò que constitueixen el significat d'aquesta història.

En relació al procés de significació de les imatges també és especialment rellevant tenir en compte que allò present en una pel.lícula és indestriable d'allò que no apareix, és a dir que el sentit del que es presenta ha de valorar-se en relació als aspectes silenciats o no mostrats. Analitzar aquesta relació en tota la seva complexitat permet valorar amb més precisió el punt de vista ideològic que adopta una pel.lícula en relació als problemes tractats.

A partir d'aquests criteris generals d'anàlisi podem transformar la passivitat espectatorial en una activitat crítica que ens permetrà, no solament comprendre millor els temes suggerits per la pel.lícula sinó també augmentar el plaer obtingut com a espectadors i espectadores.

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

  1. American History X. (Tony Kaye)
  2. Las cartas de Alou. (Montxo Armendáriz)
  3. Flores de Otro Mundo. (Icíar Bollaín)
  4. Hatred (Odi). (Mitzi Goldam)
  5. Mississipi Masala. (Mira Nair)
  6. Rocco y sus hermanos. (Luchino Visconti)
  7. Saïd. (Llorenç Soler)
  8. Sara, Sara!(Renzo Martinelli)
  9. Un verano en La Goulette. (Ferid Boughedir)
  10. La vida es un largo río tranquilo. (Etienne Chatiliez)

Per tal d'aconseguir les pel.lícules us podeu posar en contacte amb Drac Màgic, al telèfon
93 216 00 50.

Castellano

Edualter

 Drac Màgic