LA PAU A TRAVÉS DELS MITJANS AUDIOVISUALS

Castellano

L'elecció dels films que presentem a continuació obeeix a un criteri general sobre els medis utilitzats en la ressolució de conflictes. Paradoxalment la base argumental d'aquests films tracta sobre formes d'agressió i violència que, en diversos àmbits individuals i col.lectius, estan presents en la nostra societat. A partir de les diverses situacions de conflicte que es plantejen en les pel.lícules, s'ofereix la posibilitat de reflexionar sobre les causes d'aquests conflictes i les possibles maneres de solucionar-los.
La resolució de les trames argumentals de les pel.lícules seleccionades no aporten directament un posicionament positiu en el sentit d'oferir alternatives, però creiem que són un bon reflex de les situacions extremes que es viuen precisament per una equivocada perspectiva sobre els conflictes i conseqüentment de la seva resolució.

El tema de la guerra hi és presenrt en diversos films com Before the Rain, Senderos de gloria, La delgada línea roja o West Beirut, però cadascuna d'elles, al presentar la brutalitat de la guerra sense cap tipus de justificació moral, ideològica o política, posen al descobert l'arbitrarietat i l'absurd de les situacions que viuen els seus protagonistes . No hi han raons acceptables per admetre el fet de la guerra desde qualsevol de les posicions que reflecteixen els films, i la seva lectura sesgada permet trobar les alternatives als models que presenten. Seguint l'ordre de les pel.lícules seleccionades, els seus recorreguts dibuixen vivències molt diverses, des de la d'un periodista de guerra macedoni que decideix involucrar-se en el conflicte del seu país, la d'un militar que en la Primera Guerra Mundial ha d'executar una ordre totalment injusta, fins a l'horror viscut sense cap sentit pels joves soldats americans a Guadalcanal o pels adolescents que recorren els carrers de la seva ciutat. Els enfrontaments que semblen motivar les diverses guerres i les suposades solucions que aporten desvetllen la inanitat de les raons esgrimides en el context de cada història. Els conflictes hi són presents, però les suposades solucions incrementen l'odi i la destrucció.

Haz lo que debas, La estrategia del caracol i The boxer perfilen els conflictes en el si de petites comunitats que per motius diversos -enfrontar-se als prejudicis racials, lluitar contra la demolició de l'edifici on viuen o els problemes d'integració d'un ex terrorista de l'Ira quan surt de la presó-, han de trobar nous valors i criteris per a sobreviure i per a solucionar els seus problemes. Els dilemes que es presenten en aquests films es situen en la difícil confluència entre els interessos individuals i els col.lectius.

Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú? y Cuando el viento sopla tracten la guerra nuclear com l'amenaça real que afecta a tota l'humanitat. Malgrat que actualment no és un factor determinant en la política internacional, creiem que té plena actualitat com a crítica a qualsevol tipus de política que defensi la carrera armementística o la intervenció bèl.lica com a política de pau. La gran maquinàaria de guerra, construïda segons extranyes raons com a política de pau, porta a la destrucció de tot el planeta a Teléfono rojo, ¿volamos hacía Moscú? o a una terrible mort com la que pateixen la parella de jubilats a Cuando el viento sopla.

Sota l'aparent ingenuïtat de l'humor de Chaplin a El gran dictador se'ns presenta com una extarordinària radiografia dels mecanismes morals i psicològics que van fer possible el triomf del nazisme, i alhora es un cant als valors de la llibertat i la tolerància expressat en el famòs discurs final del barber jueu que suplanta al dictador. La parodia de Chaplin demostra que l'humor intel.ligent és un dels instruments més eficaç per a lluitar contra qualsevol totalitarisme.

ESTRUCTURA DELS MATERIALS

Els dossiers de treball inclouen en un primer bloc una fitxa tècnica i una sinopsi de la pel·lícula, una presentació general dels objectius a assolir, dels procediments a seguir i de les actituds a potenciar.

En el següent apartat, la guia didàctica, comentem els aspectes més rellevants de la pel·lícula proposada com a marc de referència per aplicar les orientacions anteriors.

Finalment, en l'última part formulem una proposta d'activitats generals adreçada al professorat, i elaborem un qüestionari com a fitxa de treball per a l'alumnat.

El criteri general de la nostra proposta respon a la necessitat de saber interrogar adequadament la pel·lícula per a valorar el tipus d'informació que ens dóna i per a determinar el punt de vista que adopta davant els problemes tractats.

Entenem que la formulació d'aquestes preguntes i per tant, la possible informació que podem extreure com a material d'anàlisi, depèn, en gran part, del grau de coneixement dels mecanismes propis del cinema com a procés de significació i comunicació.

Per aquest motiu, en les nostres orientacions de treball, donem especial rellevància als aspectes figuratius i narratius que s'utilitzen en cada pel·lícula per explicar una història. El que transmeten les imatges és el resultat d'un determinat ús dels signes visuals i sonors que s'organitzen a partir d'una estructura narrativa concreta. La composició dels elements que intervenen en les imatges o la distància de la càmera respecte a les coses representades són els elements que donen significació a les coses que se'ns mostra, de la mateixa manera que l'organització dels diferents plans o seqüències dóna un sentit determinat a la història que es relata. Tots aquests aspectes no són simplement la forma que adopta una història sinó que constitueixen el significat d'aquesta història.

En relació al procés de significació de les imatges també és especialment rellevant tenir en compte que allò present en una pel·lícula és indestriable d'allò que no apareix, és a dir que el sentit del que es presenta ha de valorar-se en relació als aspectes silenciats o no mostrats. Analitzar aquesta relació en tota la seva complexitat permet valorar amb més precisió el punt de vista ideològic que adopta una pel·lícula en relació als problemes tractats.

A partir d'aquests criteris generals d'anàlisi podem transformar la passivitat espectatorial en una activitat crítica que ens permetrà, no solament comprendre millor els temes suggerits per la pel·lícula sinó també augmentar el plaer obtingut com a espectadors i espectadores.

PROPOSTES DIDÀCTIQUES

  1. Antes de la lluvia
  2. Cuando el viento sopla
  3. La delgada línea roja
  4. La estrategia del caracol
  5. El gran dictador
  6. Haz lo que debas
  7. Senderos de gloria
  8. Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?
  9. The Boxer
  10. West Beirut

Per tal d'aconseguir les pel.lícules us podeu posar en contacte amb Drac Màgic, al telèfon
93 216 00 50.

Castellano

Edualter

 Drac Màgic