QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ DELS MATERIALS D'EDUALTER

Enguany, des d'Edualter ens hem proposat incorporar, juntament amb els materials, una fitxa d'avaluació per tal de conèixer quin és l'ús que es fa dels recursos i alhora quina és la vostra opinió al respecte. Hem intentat que el qüestionari no fos molt feixuc per facilitar la col·laboració de totes aquelles persones que utilitzeu els materials. Aquesta participació la considerem imprescindible per anar avançant i millorant les propostes didàctiques d'educació en valors, per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat.

Títol del material:

1. És la primera vegada que has utilitzat materials d'Edualter?


No. No. Ja n'he utilitzat altres vegades

2. Si ja has utilitzat altres vegades materials d'Edualter:

Quins has utilitzat?
Quantes vegades has utilitzat materials d'Edualter?

Quan temps fa que utilitzes materials d'Edualter?Ús del material

3. Quines han estat les persones destinatàries del material utilitzat?

Educació Formal

 

 

 

 

Infantil:

P3, P4, P5

Primària: Primer cicle ( 1er, 2on)
Segon cicle ( 3er, 4art)
Tercer cicle ( 5è, 6è)
ESO: Primer cicle ( 1er, 2on)
Segon cicle ( 3er, 4art)
Secundària post-obligatòria 1er Batxillerat
2on Batxillerat
FP: Edat dels alumnes
Adults: Edat dels alumnes
No Formal ¿A qui s'ha dirigit? Edat dels participants
Educació en el lleure Edat dels participants
Altres ¿A qui s'ha dirigit? Edat dels participants


3.1. Si el material l'has utilitzat dins l'àmbit de l'Educació Formal:

Des de quina àrea curricular s'ha treballat?

S'ha emmarcat dins d'un tema concret?

Sí. En quin?
No. (Ho he treballat com si fos un tema a part)
Altres


4. A l'hora de portar-lo a la pràctica l'has utilitzat:

Totalment (totes les parts del material)
Parcialment (algunes parts del material)

Quines parts del material has utilitzat?

els continguts conceptuals
les activitats
només alguns temes. Quins?
He agafat idees en general

Seguint la seqüència proposada
Seguint una seqüència pròpia

Plantejats en format lúdic
Plantejats en format acadèmic
Plantejats en format lúdic i acadèmic


Avaluació del material


5. El material utilitzat s'ha adequat a les teves necessitats/expectatives?

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau d'adequació)
1
2
3
4
5

Per què?

6. T'ha permès assolir els objectius que t'havies proposat?

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau d'assoliment)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):

7. Trobes encertada l'estructura general del material (com estan organitzats els continguts i activitats)?

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau d'encert)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):

8. En relació als continguts conceptuals:

Són clars i s'entenen bé?


No. Per què?

S'adeqüen als destinataris?

Sí, totalment
Majoritàriament sí, tot i que he hagut d'adaptar-los una mica
No, els he hagut d'adaptar molt

En resum, valoro els continguts conceptuals:

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau de satisfacció)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):

9. Trobes encertades les metodologies proposades (exposició per part de l'educador, treball en petits grups, debats...)? :

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau d'encert)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):

10. En relació a les activitats concretes:

Han servit per aprendre?

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau d'assoliment)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):

Han agradat?

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau d'assoliment)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):

En resum, valoro les activitats:

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau d'assoliment)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):

11. En general, valoro el material utilitzat:

(valora de l'1 al 5, de menor a major grau de satisfacció)
1
2
3
4
5

Comentaris (opcionals):