El asilo es de todos: movimientos forzosos de población y solidaridad internacional

Cuadrado, Mª Belén

ACNUR, , 2016

Castellano

Breu descripció:

Estudi en profunditat dels moviments migratoris i les respostes dels diferents països d'acollida. Serveix com a font per a informar-se d'un tema d'actualitat per tal de treballar-lo a les sessions de classe.

Descriptors: Pau, Drets i responsabilitats, Identitats de gènere, Migracions, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

Estudi en profunditat dels moviments migratoris i les respostes dels diferents països d'acollida. Serveix com a font per a informar-se d'un tema d'actualitat per tal de treballar-lo a les sessions de classe. El document s'inicia posant en context la temàtica de l'asil, repassant legislació, dades macro, i situació general de la problemàtica. Seguidament, aprofundeix en les raons que condueixen a moltes persones a abandonar els seus llocs d'origen en recerca d'oportunitats de vida que els permetin exercir el seu dret a la vida digna. Tot seguit es repassa el paper de les nacions unides a l'hora de garantir que es compleixi el dret a la mobilitat, i en acabat es fa especial esment a col·lectius especialment vulnerables a l'hora de desplaçar-se cercant asil (ja sigui per raons d'edat, gènere o d'altres). Finalment, el informes vincula el canvi climàtic amb les causes de molts dels desplaçaments forçats als que es veuen abocades moltes de les persones que marxen del lloc on viuen per trobar asil a d'altres països. Per últim, s'analitza el marc regulador de l'asil en el context espanyol, i s'inclouen annexes que serveixen per aprofundir en alguns dels temes tractats.

Introducción

Marco contextual

a) Movilidad humana

b) Hospitalidad y asilo

c) El asilo como derecho

d) Tendencias globales

e) Migración y asilo en la UE

 

Personas con necesidad de protección

a) Diferencias entre desplazados internos, refugiados

e inmigrantes

b) Solicitantes de asilo y refugiados

c) ¿Qué es un apátrida?

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

a) La Convención de Ginebra de 1951 y su Artículo 1.A

b) ACNUR

c) Búsqueda de soluciones duraderas

d) La Representación de ACNUR en España

e) El Comité español de ACNUR

 

Colectivos con necesidades especí­cas:perspectiva de edad, género y diversidad

a) Mujeres y niñas refugiadas

i) Desafíos y riesgos particulares

ii) Violencia sexual y por motivos de género

iii) Protección a través de la promoción de la igualdad de género,

el empoderamiento y la reuni­cación familiar

iv) Eliminación de la discriminación contra las mujeres

v) Acciones de ACNUR con las mujeres refugiadas

 

b) Colectivo LGTBI

 

c) Menores

i) Proteger a los menores: parte esencial para

el mandato de ACNUR

ii) Menores no acompañados o separados

iii) Educación: un derecho fundamental para un futuro mejor

 

d) Otros colectivos: personas de edad avanzada, con discapacidad y con necesidades médicas

i) Personas de edad avanzada

ii) Personas con discapacidades

iii) Personas con necesidades médicas

 

El vínculo entre el medioambiente, los desastres naturales y las personas desplazadas

Marco del asilo en España

 

Anexo

a) Algunas preguntas frecuentes

b) Direcciones de interés