Universitat

Un conjunt de recursos i materials didàctics sobre temàtiques d'Educació per al Desenvolupament a nivell d'Educació Superior


La col·lecció Universitat és una iniciativa conjunta entre Edualter i la Fundació Autonòma Solidària (FAS) amb l’objectiu d’oferir a professorat universitari un repositori de materials pedagògics a nivell d’Educació Superior sobre diferents temàtiques d’EpD. La creació de la col·lecció Universitat s'emmarca en el si del projecte “Educació per al Desenvolupament a la Universitat” (ESDU), el qual és una iniciativa de la FAS per la promoció específica i transversal de les perspectives de l’EpD en l’àmbit formal universitari.

El projecte ESDU pretén potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la conformació d’una ciutadania activa i compromesa davant la transformació de les desigualtats a escala local-global. El projecte parteix d’una metodologia eminentment participativa per tal de promoure actuacions d'incidència en la formació de l'alumnat, de millora de la qualitat i la innovació docent i generar noves sinèrgies i espais de treball conjunt amb actors universitaris i socials que fomentin l’anàlisi, la discussió i el disseny d’estratègies per a la integració d’un enfocament d’EpD a les universitats públiques catalanes, intentant també introduir una visió estatal i internacional.

                         

Aquesta col·lecció reuneix un conjunt de recursos i materials didàctics sobre temàtiques d'Educació per al Desenvolupament a nivell d'Educació Superior.                                                           

Recursos


 • Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere


  L'objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l'entorn d'aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s'atén a la diversitat d'estudiants, contribuint als ODS per reduir les desigualtats, contribuir a l'igualtat de gènere i una educació de qualitat.

 • Cap a una economia més justa. Una introducció a l'economia crítica


  Material didàctic sobre teoria de l’economia amb un enfocament crític i heterodox. Tot i que el material és eminentment teòric, cada capítol presenta algunes activitats de reflexió sobre les corrents econòmiques presentades. Aquest recurs es pot adaptar a primers cursos de graus com Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia entre d’altres.

 • Mòduls Universitaris en ciència del Desenvolupament Sostenible (MOUDS)


  Els mòduls universitaris en ciència del Desenvolupament Sostenible constitueixen 9 mòduls disponibles virtualment que deriven del llibre “Desenvolupament sostenible”, escrit per Òscar Saladié i Josep Oliveras (Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible), que pretén ser un text de referència per la comunitat universitària per tal d’entendre per què és necessari el desenvolupament sostenible. Els mòduls presenten continguts actualitzats de diferents capítols d’aquest llibre, presentant dades gràfiques i estadístiques sobre el desenvolupament sostenible adaptat al nivell acadèmic que correspon a la universitat. El recurs també incorpora activitats d’autoavaluació al final de cada mòdul. Aquesta proposta pot ser aplicada a un ampli ventall graus com Ciències Ambientals, Geografia, Ciència Política i Gestió Pública, Economia, entre d’altres.

 • Comerç just des de la Sobirania Alimentària: eines per una anàlisi crítica


  Material amb propostes didàctiques de diferent format i temporització dirigit a docents i tècnics. Inclou un suport teòric sobre la temàtica del comerç just des de la visió de la sobirania alimentària i finalitza amb diverses activitats a partir de lectures i/o vídeos.

 • Introducció a l’Economia Solidària


  Proposta de curs que inclou recursos pedagògics (suports teòrics, dinàmiques, debats, visionats, entre d’altres) i que pretén ser una introducció conceptual de l'economia solidària. Aquest recurs es recomana per a primers cursos de graus relacionats amb l’Economia.

 • Janadesh People's veredict


  Aquesta proposta formativa treballa el documental Janadesh People's veredict, el qual mostra una campanya de lluita no violenta per exigir una redistribució justa de les terres a la comunitat de Janadesh. En la guia didàctica es proposen activitats diverses: debats, reflexió personal, anàlisi de fragments del documental, dinàmiques de grup i jocs interactius. La majoria d'aquestes activitats es basen en una metodologia socioafectiva per tal que els participants visquin l'experiència en primera persona. La guia didàctica presenta activitats diferenciades per diferents nivells educatius i, per l'àmbit universitari, s'estableixen 4 activitats. Aquest recurs es pot adaptar a diferents cursos de graus com Sociologia, Antropologia, Geografia, Educació social, Pedagogia, Ciència Polí­tica i Gestió Pública entre d'altres.

 • Drets Humans i Polítiques Públiques


  Proposta centrada en una assignatura universitària de la Universitat Pompeu Fabra. Inclou un manual com a suport teòric, una guia docent que estructura la proposta didàctica i una guia de pràctiques, en la qual es troben les activitats a desenvolupar per l’estudiantat. Aquest recurs es centra primordialment en l’anàlisi de la legislació sobre polítiques públiques i la resolució de casos pràctics.

 • Ethica


  Joc de taula sobre finances ètiques que pretén fer reflexionar sobre els impactes ambiental i social que provoquen les inversions que fan els bancs amb els diners de les persones clientes, així com conèixer quines decisions ètiques es poden prendre en relació a la gestió dels diners. Ethica ha estat dissenyat per ser jugat entre 6 i 27 persones adultes. Aquest joc es pot utilitzar en diferents graus com Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Ambientals, Sociologia, Ciències Política i Gestió Pública, entre d’altres.

 • Promovent una Economia Justa i Solidària a la Universitat


  El material pedagògic “Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la Universidad” té com a objectiu augmentar el coneixement i el compromís de la comunitat universitària vers la construcció d’estructures econòmiques i socials més justes que contribueixin el desenvolupament humà local. La proposta pedagògica consta, d’una banda, d’activitats formatives i recursos didàctics en la línia d’incidència curricular i, per altra banda, d’activitats de sensibilització a nivell de campus a través d’espais de debat. Aquest recurs es pot adaptar als graus d’Economia, ADE, Comptabilitat i Finances, Ciència Política i Gestió Pública, entre d’altres.

 • SmileUrbo


  Joc de simulació en equips en el qual els jugadors adopten el rol de membres de la Junta del Poble. Per una banda, aquests han de prendre decisions sobre el futur de la seva comunitat, mentre que, per l’altra, cada jugador ha d’actuar segons els interessos particulars que van associats al seu rol. Aquest joc es pot utilitzar en diferents graus com Economia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Sociologia, Ciències Política i Gestió Pública, entre d’altres.

 • Cooperació per al desenvolupament a l'aula. Casos aplicats de tecnologia per al desenvolupament humà


  Material que promou la reflexio sobre accés als serveis bàsics, concepte de ciutadana, polítiques i estratègies pel desenvolupament, drets intel·lectuals, patents sobre les noves tecnologies, aspectes ètics de la pràctica professional, paper de la tecnologia en situacions de desigualtat, entre d'altres.

 • Protecció multinivell de Drets Humans


  Proposta didàctica en format d'assignatura universitària. Inclou un manual com a suport teòric, una guia docent que estructura la proposta didàctica i una guia de pràctiques, en la qual es troben les activitats a desenvolupar per l'estudiantat. Aquest recurs es centra primordialment en la protecció multinivell de Drets Humans des d'una perspectiva comparada entre països d'Amèrica Llatina, França i Espanya. Aquest recurs es pot adaptar en graus com Dret, Ciència Polí­tica i Gestió Pública entre d'altres.

 • Introducció a les microfinances com instrument de desenvolupament


  Proposta de curs amb l'objectiu de formar a tècnics d'organitzacions pel desenvolupament en matèria d'avaluacióde programes d'intervenció en microfinances. El curs té una durada de 12 hores i s'estructura en 5 sessions. Inclou recursos pedagògics (exercicis i bibliografia) per tals que els participants siguin capaços d'analitzar programes i estudi d'impacte de microfinances, així com elaborar un disseny preliminar d'un projecte de microfinances. Aquest recurs es pot adaptar a primers cursos de graus com Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia entre d'altres.

 • Global Dimension in Engineering Education (GDEE)


  Recurs pedagògic format per diversos materials sobre la dimensió global en la formació en enginyeria. Els materials contenen teoria relacionada amb diferents aspectes de la dimensió global en enginyeria, però també incorporen estratègies pel professorat a l’hora de fomentar l’aprenentatge de l’estudiantat. També s’ofereixen altres materials complementaris com estudis de cas, documentals o articles científics. Els recursos estan dirigits a professorat de diversos graus relacionats amb l’Enginyeria.

 • Seguretat alimentària: gana i fam


  Proposta de curs sobre la seguretat alimentària, concretament en la disponibilitat i l'accès als aliments, amb l'objectiu de formar persones vinculades a l'Àmbit de la cooperació. L'acció formativa està  estructurada en 4 sessions amb una durada total de 8 hores. Inclou recursos pedagògics (exercicis i bibliografia) per tal d'aprofundir en l'evolució històrica de la fam, la seguretat alimentària, l'evolució de les polí­tiques en aquest Àmbit i les possibilitats per a resoldre aquestes problemàtiques. Aquest recurs es pot adaptar a últims cursos de graus com Geografia, Economia i Empresa i Tecnologia entre d'altres.

 • El desenvolupament humà: una proposta alternativa


  Proposta de curs de 8 hores distribuïdes en 3 sessions amb el propòsit de treballar els fonaments teòrics del terme de desenvolupament humà i reflexionar sobre les categories conceptuals de l’esmentat concepte. Inclou recursos didàctics com suport teòric, preguntes per a debats, presentacions i textos. Aquest recurs es pot adaptar a últims cursos de graus com Ciència Política i Gestió Pública, Dret, Economia, Geografia, Antropologia, Pedagogia i Educació Social entre d’altres.

 • Grups vulnerables


  Proposta didàctica en format d’assignatura universitària que es pot adaptar en graus com Dret, Ciència Política i Gestió Pública. Inclou un manual com a suport teòric, una guia docent que estructura la proposta didàctica i una guia de pràctiques, en la qual es troben les activitats a desenvolupar. Aquest recurs es centra en una reflexió sobre el rol dels drets humans davant les situacions de desigualtat i vulnerabilitat de certs col·lectius socials.

 • Connexions Desenvolupament Humà i Drets Humans: Conceptes i mesures


  Proposta de curs/taller (2 sessions) per a aplicació directa a l'aula (6 hores). Inclou recursos pedagògics: guia didàctica, bibliografia, presentacions ppt, dinàmiques, entre d’altres materials. El seu objectiu és aprofundir en les teories del desenvolupament i els drets humans, així com reflexionar vers les propostes alternatives centrant-se en el desenvolupament humà i en la interculturalitat. La seva metodologia es centra tant en explicacions per part del professorat com en la participació activa de l’estudiantat. Aquest recurs es pot adaptar a últims cursos dels graus com Geografia, Economia, Dret, Ciència Política i Gestió Pública, Pedagogia i Educació Social entre d’altres.

 • Educació Popular i Interculturalitat


  Proposta de curs de 16 hores, que es pot adaptar a diferents cursos dels graus d’Educació Social, Pedagogia, Sociologia i Antropologia entre d’altres. L’objectiu és analitzar pràctiques de vida, relacions de poder, contradiccions en les dinàmiques socials, i reflexionar sobre la metodologia de l’educació popular i les seves possibilitats d’adaptació per tal de contribuir a la inclusió, l’equitat i la justícia.

 • Participació ciutadana en el desenvolupament local


  Proposta de curs que inclou recursos pedagògics sobre la participació ciutadana des d’un punt de vista conceptual i pràctic, basant-se en l’experiència dels processos participatius de desenvolupament a la regió andina llatinoamericana. Aquest recurs es pot adaptar als últims cursos de graus de Ciències socials.

 • Gènere, desenvolupament i cooperació


  Proposta de curs de 12 hores per sensiblitzar respecte a les problemàtiques de gènere, fomentant compromisos de canvi i relacions d’equitat entre homes i dones, que es pot adaptar a últims cursos de graus com Geografia, Economia, Educació Social, Pedagogia, Antropologia i Sociologia entre d’altres.